สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา

dumna

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

E-mail Print PDF

ปรัชญา
        ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการแบบบูรณาการให้เป็นวิชาการ นักบริหาร นักปกครอง นักวิจัย และนักพัฒนาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นใช้ หลักประชาธิปไตย หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักนิติธรรมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การเป็นผู้นำในการปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างและพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ความสำคัญ
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หลายประการ ซึ่งหน้าที่แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล  และหน้าผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ล้วนเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ท้องถิ่นและนักบริหารท้องถิ่นได้มีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 จากภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่กล่าวมา  มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสากลในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรส่วนท้องถิ่นให้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป
         ด้วยสภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม และความก้าวหน้าของวิชาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต และเพื่อรับใช้สังคม เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและสามารถใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศได้เหมาะสม  และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ขึ้น

วัตถุประสงค์
       เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการปกครองท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการและมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศได้อย่างมีคุณภาพ
2. สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการบริหารภาครัฐ เชิงบูรณาการ เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการบริหาร การปกครองและการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต การบริหารและการปกครอง
4. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองท้องถิ่น ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การตัดสินใจ การกำหนดนโยบายท้องถิ่นที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
5. เป็นผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนหาความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปกครองท้องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิผล

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 อาจารย์ประจำหลักสูตร

suchow

อาจารย์สุเชาวน์   มีหนองหว้า

วุฒิการศึการษา
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ร.ม. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

arthit
อาจารย์อาทิตย์   บุญอาจ

น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ประกาศิต   เศวตธรรม

รป.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รป.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

wichai
อาจารย์วิชัย   ลุนสอน

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
M.A.(Politics and Public Administration)  University of Pune (India)

sasithon
อาจารย์ศศิธร อดิศรเมธากุล

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจการตลาด)
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อาจารย์ประจำสาขา

orrachon
รองศาสตราจารย์อรชร  พรประเสริฐ

กศ.บ. (ภาษาไทย-ประวัติศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
Graduate Diploma of science in Interdisciplinary studies (Edith Cowen University , Australia)

juthamach
อาจารย์จุฑามาส   ชมผา

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์พิเศษ

ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
นายถาวร  เดชป้องหา น.บ. นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พบ.ม.พัฒนาสังคม
(เกียรตินิยมดี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางไขนภา   สุทธิอาคาร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้าราชการบำนาญ

Last Updated on Thursday, 26 May 2011 07:51
 

logo1

ตราสัญลักษณ์ ประจำสาขาวิชา

 

 

 

ตราสัญลักษณ์

logo1

คุณคิดอย่างไรกับเว็บไซต์
 

ผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterAll28888

การเมือง

ข่าวล่าสุด

รวมข่าวทั่วไป